OPEN

指定校推薦入試・学部独自の指定校推薦入試

西南学院高等学校、西南女学院高等学校からの推薦入試

指定校推薦入試・学部独自の指定校推薦入試

2024年度 指定校推薦入試

1.趣旨
  本学独自の基準により推薦依頼校を選定し、志望する学部・学科での勉学に強い意欲をもった優秀な学生を高等学校長の推薦により受け入れています。

2.指定校
 過去の入試実績と入学者の大学成績、あるいは地域性などを考慮して決定しています。2023年度入試では283校に313名の推薦を依頼しました。なお、2024年度の指定校については、7月以降に各高等学校の進路指導室で確認してください。

3.募集人員

学部学科募集人員
神学部 神学科 1名
外国語学部 外国語学科 15名
商学部 商学科 25名
経営学科 25名
経済学部 経済学科 25名
国際経済学科 15名
法学部 法律学科 33名
国際関係法学科 10名
人間科学部 児童教育学科 15名
社会福祉学科 10名
心理学科 10名
国際文化学部 国際文化学科 20名
合計 204名

※出願はインターネット出願のみです。

4.選考方法
 小論文および面接試験

5.入試要項
 入試要項
   小論文形式

 推薦書
 志望理由書
 神学コース出願様式一式
   各書類にはパスワードがかかっています。閲覧のためのパスワードは本学が指定する学校に通知いたします。


2024年度 学部独自の指定校推薦入試

1.趣旨
 「指定校推薦入試」とは別枠で、学部・学科独自の基準により推薦依頼校を選定し、志望する学部・学科での勉学に強い意欲をもった優秀な学生を高等学校長の推薦により受け入れています。
 

2.指定校
 2024年度の指定校については、7月以降に各高等学校の進路指導室で確認してください。

3.募集人員

学部学科募集人員
神学部 神学科 2名
外国語学部 外国語学科 80名
商学部 商学科 42名
経営学科 42名
経済学部 経済学科 30名
国際経済学科 18名
法学部 法律学科 60名
国際関係法学科 23名
人間科学部 児童教育学科 12名
社会福祉学科 20名
心理学科 14名
国際文化学部 国際文化学科 23名
合計 366名

 ※出願は、インターネット出願のみです。

4.選考方法
 
小論文および面接試験

5.入試要項 
   入試要項
   小論文形式

 推薦書(神学部以外)
 推薦書(神学部)
 志望理由書
 神学コース出願様式一式
   各書類にはパスワードがかかっています。閲覧のためのパスワードは本学が指定する学校に通知いたします。